Galerie "Mnichów"
Galerie "Mnichów"

Minerały
Masywu Ślęży


Kontakt
Klub
Działalność
Galerie
Sobótka i Ślęża

 

Linki
Aktualizacje

 

Minerały
Masywu
Ślęży
 

STATUT KLUBU  LUDZI  GÓR  „MNICH”

(KLG „Mnich” wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej w dziale
A SZS za numerem 27/99. Wrocław 17.09.99 r.
Sygnatura akt: 11 Ns Rej. SZS 61/99)

 
 

Rozdział 1
Podstawowe wiadomości
§1
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.

§2
Stowarzyszenie przyjęło nazwę - KLUB LUDZI GÓR „MNICH”, dalej zwanym Klubem.

§3
Terenem działania Klubu jest Powiat Wrocławski. Siedziba Klubu znajduje się w Sobótce, przy ul. Nowe Osiedle 6, 55-050.
Cel i sposób realizacji

§4
1. Celem Klubu jest zrzeszanie osób zainteresowanych krzewieniem sportów czynnych, a szczególnie związanych z tematyką górską w powiązaniu z ochroną przyrody; podnoszenie umiejętności członków Klubu poprzez organizację wewnątrz klubowych szkoleń, propagowanie sportów czynnych poza Klubem.
2. Cel ten będzie realizowany poprzez organizowanie: wyjazdów, kursów szkoleniowych, zjazdów, konferencji, wizyt, publikacji, odczytów, wystaw.
3. Podstawową imprezą połączoną z Walnym Zebraniem jest relacja w dowolnej formie (diaporama, film, zdjęcia, przekaz ustny) z uczestnictwa w wyjazdach, wystawach, wizytach,  związanych z działalnością Klubu.
 

Rozdział 2
Członkostwo,  prawa i obowiązki członka Klubu
§5
Członkowie mogą być przyjmowani jako:
1. Członkowie zwyczajni;
2. Członkowie honorowi.

§6
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba, która zainteresowana jest realizowaniem celu Klubu (§4), wyraziła formalną chęć bycia jego członkiem, oraz uiściła opłatę wpisową.

§7
Członkiem Klubu mogą być również małoletni:
1. Osoby od 16 do 18 roku życia korzystający z biernego i czynnego prawa wyborczego. Osoby te nie mogą stanowić większości Zarządu;
2. Osoby poniżej 16-ego roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.

§8
Członkiem zwyczajnym może zostać decyzją Zarządu osoba, czynnie zaangażowana w pracę Klubu, której obecność może wpłynąć na podniesienie poziomu działalności Klubu.

§9
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
2. Brać czynny udział w imprezach organizowanych przez Klub;
3. Składać wnioski i odwoływać się do Walnego Zebrania.

§10
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Dbać o dobre imię Klubu;
2. Brać czynny udział w realizacji celu Klubu (§4);
3. Przestrzegać statut i postanowienia władz Klubu;
4. Dbać o majątek Klubu;
5. Płacić składki członkowskie: co kwartał z możliwością 14-sto dniowej zwłoki.

§11
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek władz Klubu.
Członek honorowy jest zwolniony z opłat członkowskich, nie posiada prawa do głosu na Walnym Zebraniu oraz praw wyborczych. Poza tym posiada wszystkie inne prawa członka Klubu.

§12
Utrata praw członkowskich następuje z chwilą:
1. Rozwiązania Klubu;
2. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu;
3. Pozbawienia praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu;
4. Śmierci członka.

§13
Wykluczenie członka z klubu może nastąpić uchwałą Zarządu w przypadku:
1. Nieprzestrzegania statutu;
2. Działania na szkodę stowarzyszenia;
3. Niepłacenia składek członkowskich po terminie 12 miesięcy.

§14
Członek występujący lub wykluczony z Klubu zostaje skreślony z listy członków Klubu i nie przysługuje mu zwrot składek i dobrowolnie przekazanych na rzecz Klubu innych wartości materialnych i niematerialnych.
§15
Od decyzji o usunięciu podjętej przez uchwałę Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
 

Rozdział 3
Władze Klubu
§16
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd Klubu;
3. Komisja rewizyjna.

§17
1. Wybory do władz Klubu odbywają się w tajnym głosowaniu lub jawnym głosowaniu na prośbę kandydatów.
2. Uchwały i postanowienia władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych, uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
3. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§18
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez władze Klubu co najmniej raz na cztery lata;
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
2.1 Uchwalanie głównych kierunków działania Klubu;
2.2 Udzielanie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;
2.3  Ocena realizacji celów wyznaczonych przez Klub;
2.4  Wybór prezesa, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej;
2.5  Uchwalanie statutu i zmian w nim;
2.6  Podejmowanie  uchwał o wstąpieniu/ wystąpieniu Klubu do innych organizacji lub przyjęciu/ opuszczeniu innych organizacji do Klubu;
2.7  Nadawanie tytułu członka honorowego;
2.8 Rozpatrywanie odwołań do postanowień władz Klubu;
2.9 Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.
3. O czasie, porządku obrad, miejscu obrad członkowie powinni być powiadomieni na 14 dni przed datą obrad.

§19
1.  Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek:
1.1 1/3 członków Klubu;
1.2 Komisji Rewizyjnej;
1.3 Zarządu Klubu.
2. Wniosek powinien być przedstawiony Zarządowi Klubu w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia zwołania takiego zebrania.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu miesiąca od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

§20
1. Zarząd Klubu reprezentuje i kieruje działalnością Klubu między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.
3. Do Zarządu wchodzą trzy osoby: Prezes, Skarbnik oraz Sekretarz.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
4.1 reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu;
4.2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
4.3 zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
4.4 praktyczna realizacja celów i kierunków działania;
4.5 przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych;
4.6 przyjęcie lub wykluczenie ze stowarzyszenia następuje za zgodą kwalifikowanej większości członków Zarządu;
4.7 ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
4.8 składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem;
4.9 zwoływanie Walnego Zebrania zwyczajnego i nadzwyczajnego;
4.10   podejmowanie innych uchwał nie regulowanych statutem i nie kolidujących z kompetencjami innych władz Klubu;
4.11  występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o honorowe członkostwo.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do kontroli całokształtu działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, z-ca przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
5.1 Przeprowadzanie okresowych kontroli statutowych i finansowych Klubu;
5.2 Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach uchybień, z podaniem terminów i sposobu usunięcia uchybienia;
5.3 Składanie sprawozdań przed Walnym Zebraniem z działalności Klubu.

§22
1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
1.1  Rezygnacji z mandatu;
1.2 Uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
1.3 Utraty praw obywatelskich;
1.4 Wystąpienia lub wykluczenia z Klubu.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarząd lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej niż 50% składu może pochodzić z uzupełnienia.
 

Rozdział 4
Fundusze i majątek klubu
§23
Klub może posiadać:
1. Nieruchomości;
2. Ruchomości;
3. Fundusze;

§24
Fundusze pochodzą z:
1. Wpisowego i składek klubowych;
2. Imprez organizowanych, współorganizowanych przez Klub;
3. Dotacji, subwencji, darowizn;
4. Działalności gospodarczej Klubu i członków Klubu.

§25
Klub może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału wśród jego członków.

§26
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest co najmniej współdziałanie i podpisy Prezesa i Skarbnika lub Prezesa i Sekretarza lub Skarbnika i Sekretarza Klubu jednocześnie.
Na umowach, czekach, i innych dokumentach z którymi wiążą się zobowiązania finansowe zawsze wymagane są co najmniej dwa podpisy dwóch członków Zarządu, jak wyżej. Ciąży na nich równoważna odpowiedzialność finansowa za  podpisane zobowiązania na rzecz Klubu.
 

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§27
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmian statutowych wymaga 2/3 głosów przy 50% obecności członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§28
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, ilością 2/3 głosów przy obecności połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu. Uchwała o przekazaniu majątku wymaga zgody władz rejestracyjnych.
§29
Uchwała o likwidacji Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
 

 


ta strona wygląda najlepiej w rozdzielczości 1024x768 IE 6.0,  ISO 8859-2
webmaster
gskrzypek@yahoo.com Copyright © 2002 KLG Mnich . All rights reserved.
Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 30. April 2008.